کارگاه عملی آشنایی با تجهیزات پلیمری

چاپ

توسط آزمایشگاه بسپار پایش پارس، آزمایشگاه همکار نمونه استاندارد

آشنایی با دستگاه های پلیمری 
نحوه صحیح انجام آزمون و تفسیر نتایج
آشنایی با استانداردهای مربوطه

کشش، خمش، سفتی و حلقوی، ضربه چارپی، ضربه سقوط آزاد، DSC، MFR، کوره ،ویکات،دانسیته، آزمون های حرارتی، کار با میکروسکوپ، فشار هیدرو استاتسک و غیره ...

 

 

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کد کپچا
ورودی نامعتبر